Sadržaj:

Karcinom debelog creva ili kolorektalni karcinom je treći po učestalosti i češći je kod muškaraca. Skrining i otklanjanje premalignih polipa su doprineli opadanju incidence pojave karcinoma u poslednje tri decenije. Rana dijagnoza je jako bitna i rezultira 5-godišnje preživljavanje kod 90% pacijenata. CT, CT kolonoskopija, MR, PET-CT i endorektalni UZ su korisne i neophodne tehnike u postavljanju dijagnoze.

CT dijagnostika karcinoma debelog creva

Na CT-u kolorektalni karcinom se vidi kao mekotkivna masa ili zadebljanje zida sa suženjem lumena. Lokalno širenje se vidi kao gubitak masnog plana. Senzitivnost CT-a u pregledu LN je mala jer ne diferencira metastatski izmenjene od reaktivnih. Metastaze na jetri se vide kao hipodenzne lezije u portnoj fazi. CT je koristan u planiranju terapije, naroĉito nakon operacije.

CT dijagnostika karcinoma debelog creva

CT kolonoskopija (virtualna kolonoskopija)

Dobra kod pacijenata kod kojih je nemoguće uraditi kolonoskopiju zbog tortuoznog creva, stenoze, divertikuloze ili obstrukcije tumorom. Takođe se može koristiti i u skriningu tumora. Kontraindikovan je kod perforacije kolona, toksičnog megakolona, i prethodnih intervencija u proteklih 6 dana (operacije kolona, ekscizije tumora ili biopsija). Za CT kolonoskopiju neophodna je priprema pacijenta u vidu dijete i adekvatnog čišćenja creva pre same procedure, kako bi se razlikovale promene od zaostalog fecesa. Kolon se proširi sa CO2 ili vazduhom kroz mali rektalni katater (automatska pumpa ili manuelno). CT kolonoskopija se radi za manje od 2 minuta, a pacijent se skenira u položaju pronacije i supinacije. Za ovu vrstu pregleda nije potrebna anestezija. Intravenski kontrast pomaže da se diferencira tečnost iz creva i polip. U odnosu na kolonoskopiju, CT kolonoskopija meri 1-2mm manje polipe, dok su oni patohistološki 1-2mm veći.

CT kolonoskopija (virtualna kolonoskopija)

Komplikacije su retke u vidu perforacija koje su male, ali nedvosmislene. Insuflacija CO2 pod malim pritiskom smanjuje rizik. Benefit 5-godišnjeg skrininga kod ljudi između 50 i 80 godina je mnogo veći od radijacionog rizika. Preporuka je da se pregled radi na 5 godina. Ukoliko postoji polip veći od 10mm ili 3 polipa od 6-9mm, potrebna je polipektomija. Jedna ili dve lezije od 6- 9mm se prate na 3 godine.

MR dijagnostika kod karcinoma rektuma

MR ima glavnu ulogu u planiranju tretmana pacijenta sa kolorektalnim karcinomom. Koristi se u preoperativnom određivanju proširenosti tumora posle adjuvantne terapije, za procenu odgovora na terapiju, tačna procenu T i N stadijuma bolesti, kao i za procenu odnosa tumora i potencijalne ivice resekcije.

Lokalni recidiv nastaje zbog nepotpune resekcije primarnog tumora. Prikazuje se direktan odnos primarnog tumora i zahvaćenog LN i mezorektalne fascije (kraća distanca = veća stopa recidiva). Uklanjanjem mezorektalne fascije znaĉajno se smanjuje procenat recidiva.

T-stadijum

Osnovni zadatak je determinisati osnovne resektabilne stadijume (T1, T2, T3) od neresektabilnog (T4) stadijuma. T3 stadijum je podeljen na T3a, T3b, T3c i T3d u skladu sa radijalnim širenjem tumora i njegove udaljenosti od probijene laminae muscularis propriae. Ovo nije TNM klasifikacija, već koristi pragmatičnu MR kategorizaciju (T3a≤1mm, T3b=1-5mm, T3c≥5-15mm, and T3d≥15mm.

Karcinom debelog creva - T-stadijum

Penetracija veća od 4mm nosi veliki rizik od metastaziranja, dok veća od 5mm upućuje na jako lošu prognozu. Gradiranje tumora u predelu sfinktera je komplikovano, ali moguće primenom T2W sekvence. Lamina muscularis propria se vidi kao hipointenzna linija, a submukozni sloj ispod kao hiperintenzan. Mezorektalna mast daje hiperintenzan signal koji okružuje hipointenznu liniju proprije. Na T2W sekvenci rektalni adenokarcinom se vidi kao izointenzna lezija koja se uglavnom širi intraluminalno.

izointenzna lezija rektalnog adenokarcinoma

N-stadijum

U skladu sa TNM klasifikacijm, N1 predstavlja zahvaćeno 1 do 3 LN, dok N2 predstavlja zahvaćenost 4 ili više LN. Zahvaćeni LN su uglavnom u visini tumora ili više postavljeni. Zahvaćenost LN ispod ivice tumora je jako retka.

PET-CT karcinoma rektuma

Ne preporučuje se kao inicijalni dijagnostički modalitet zbog male rezolucije (velika resorbcija FDG) i nemogućnosti da se detektuju mali LN.

Primenjuje se 3-6 meseci posle RT da dijagnostikuje recidiv bolesti, kao i da detektuje udaljene metastaze. Takođe, se koristi kod pacijenata sa povišenim CEA tumor markerom, kod kojih se drugim modalitetima nije dijagnostikovala bolest.

PET-CT karcinoma rektuma

Praćenje efekta terapije se zasniva na poređenju pre i posle terapije (uglavnom se za to koristi CT). Smatra se da tumor reaguje na terapiju kada se smanji najmanje 30% u većem dijametru.

Karcinom debelog creva: Dijagnoza i praćenje

Za dijagnozu i praćenje pacijenata sa kolorektalnim karcinomom, koristi se kolonoskopija sa biopsijom. CT i MR se ne preporučuju za detekciju primarne lezije, već za detekciju lokalnog širenja bolesti i/ili detekciju udaljenih metastaza. Suština je detekcija promena u jetri. Male lezije mogu predstavljati problem, u čemu je MR senzitivniji (pogotovo DWI). PET-CT kod malih lezija jetre nije indikovan zbog male rezolucije.

Picture of dr Dejana Senji

dr Dejana Senji

specijalista radiologije